องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 654
เดือนนี้6,946
ทั้งหมด162,397

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ [6 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2565 [22 พฤศจิกายน 2565]
โครงการจัดการขยะแบบบรูณาการ [25 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” [23 ตุลาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ทะเบียนข้อมูลภูมิป้ญญาท้องถิ่น อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายถวิล ยังมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9607593
นายถวิล ยังมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9607593
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
07/12/2565
08/12/2565
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey
กศ.
08/12/2565
08/12/2565
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]
สน.คท.
02/12/2565
07/12/2565
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กสว.
07/12/2565
07/12/2565
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.)
[เอกสารแนบ]
กพส.
30/11/2565
07/12/2565
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
02/12/2565
07/12/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ