องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
folder หนังสือส่ง
insert_drive_file การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำนาจเจริญเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอแจ้งคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมตรวจสอบปริมาณงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ส่งเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุม/แจ้งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุม/แจ้งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุม/แจ้งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ขอเบิกเงินงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส