messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือส่ง
ขอรายงานข้อเท็จจริงและขอส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ยื่นคำร้องขออนุมัติประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุคคลากรที่มีความรู้ความสารถด้ายวิศวกรรมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ๑ อปท. ๑ หนึ่งสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
กำหนดการออกเก็บขยะอันตรายในชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญร่วมตรวจสอบปริมาณงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอเชิญตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แจ้งให้ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
การดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความเห็นชอบเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความเห็นชอบและเลื่อนคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 1504 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76