องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือส่ง
insert_drive_file ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่นออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แจ้งให้ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเภทสินเชื่อสวัสดิการและธนาคารประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ส่งเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แจ้งสวงนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Chevrolet รุ่นรถ Coiorado สีรอนซ์เงิน
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำนาจเจริญเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือขอให้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นสล.)ให้แล้วเสร็จ
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอเชิญร่วมตรวจสอบปริมาณงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file กำหนดการออกเก็บขยะอันตรายในชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7