องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนา นางมณีรัตน์ ปรือทอง บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [27 มกราคม 2565]
นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบหมายให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ... [27 มกราคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 มกราคม 2565 [25 มกราคม 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ร่วมกับประชาชน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ติดสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนงาม [25 มกราคม 2565]
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการออกเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 และบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2... [19 มกราคม 2565]
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 [18 มกราคม 2565]
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม [12 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [11 มกราคม 2565]
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พร้อมนายสมพงษ์ สุยะรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม คนที่ 1 นายวิชัย บุตตะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม คนที่ 2 นายสำเริง มิ่งขวัญ... [7 มกราคม 2565]
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 [7 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส