องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายประยงค์ สวยตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประยงค์ สวยตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
-
ว่าง
-
ว่าง
นางสาวสังวร แสนเริง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังวร แสนเริง
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรือง ดวงโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรือง ดวงโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส