องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo รณรงค์การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลีอกสรรเป็นพนกงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณธ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงามหมู่ที่ 4 เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลโนนงาม งวดที่ 1 คร้ังที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ทำหน้ากากอนามัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประชุม การติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปทุมราชวงศา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo โครงการสัตว์ปลอดโรค​ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสและการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส