องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ทะเบียนข้อมูลภูมิป้ญญาท้องถิ่น อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ลานกีฬาสนามกีฬาที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่ 22 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัดร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo รณรงค์การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file แบบแสดงรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สรุปรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องเดือนร้อนและร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่ตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลีอกสรรเป็นพนกงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณธ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4