messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิงพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนตำบลโนนงามได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ลานกีฬา/สนามกีฬา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาไหล ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ ๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ 3 ประจาเดือน เมษายน 2567 (
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่่าเสมอและประพฤติตนตามหลักค่าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ ประจ่าเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาไหล ประจาเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการย้ายหอประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจ ปรัจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
กิจกรรม ที่ ๑ (๑.๑.๒) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเละเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอและประพฤติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 248 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13