องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
account_box คณะผู้บริหาร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายสมพงษ์ สุยะรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 086-249-8595
นายสมพงษ์ สุยะรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 086-249-8595
นายวิชัย บุตตะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 084-497-9879
นายวิชัย บุตตะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 084-497-9879
นายสำเริง มิ่งขวัญ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 080-184-0085
นายสำเริง มิ่งขวัญ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 080-184-0085
account_box ฝ่ายสภา
นายประเสริฐ ทำความชอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 090-589-6665
นายประเสริฐ ทำความชอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 090-589-6665
นายสมาน พลแสน
รองประธานสภาฯ
โทร : 085-200-2948
นายสมาน พลแสน
รองประธานสภาฯ
โทร : 085-200-2948
นายบุญมี ป้องแก้ว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-912-1210
นายบุญมี ป้องแก้ว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-912-1210
นางบุญน้อม บรรลือทรัพย์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 082-304-8312
นางบุญน้อม บรรลือทรัพย์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 082-304-8312
นายประสาท โพธิสาราช
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 094-446-0233
นายประสาท โพธิสาราช
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 094-446-0233
นายโอฐ คำกันยา
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4
โทร : 088-474-8315
นายโอฐ คำกันยา
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4
โทร : 088-474-8315
นายทองใบ สีทน
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6
โทร : 098-041-2512
นายทองใบ สีทน
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6
โทร : 098-041-2512
นายสิทธิศักดิ์ ทองวงค์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7
โทร : 063-018-1442
นายสิทธิศักดิ์ ทองวงค์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7
โทร : 063-018-1442
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-265-0515
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-265-0515
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสมจิตร จันทร์สว่าง
ผอ.กองคลัง
นางสมจิตร จันทร์สว่าง
ผอ.กองคลัง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
นายประยงค์ สวยตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประยงค์ สวยตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางพิษณุกรณ์ เข็มแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
พ.จ.อ.อาทิตย์ จำปาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
พ.จ.อ.อาทิตย์ จำปาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง
จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง
จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวสุมิตรา รัฐเมิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายคงศักดิ์ หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคงศักดิ์ หมิ่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวละมัย เสือสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวละมัย เสือสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยุทธภูมิ จำชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยุทธภูมิ จำชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภัทรพร ผลจันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรพร ผลจันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา สาตร์นอก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายปรีชา สาตร์นอก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิไชย รัตนศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิไชย รัตนศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ มุทาพร
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐวัฒน์ มุทาพร
พนักงานขับรถยนต์
นางสมหมาย บริสาร
ภารโรง
นางสมหมาย บริสาร
ภารโรง
account_box กองคลัง
นางสมจิตร จันทร์สว่าง
ผอ.กองคลัง
นางสมจิตร จันทร์สว่าง
ผอ.กองคลัง
นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์บุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์บุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางรุ่งตะวัน ลาทา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางรุ่งตะวัน ลาทา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางบรรชร ริ่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางบรรชร ริ่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปวีณา เรืองสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปวีณา เรืองสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบัวแวว รื่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบัวแวว รื่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายอมรพันธ์ ลาภสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอมรพันธ์ ลาภสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรจักร จักสอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรจักร จักสอง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายประยงค์ สวยตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประยงค์ สวยตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางขวัญใจ เงินหมื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางพิมพิศา พิมพารัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางดอกแก้ว พร้อมสุข
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวิไลรัตน์ คำเฉย
ครู อันดับ ค.ศ.1
-
ว่าง
-
ว่าง
นางสาวสังวร แสนเริง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังวร แสนเริง
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรือง ดวงโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรือง ดวงโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ต้นโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวิจิตร ศรีสุวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมัคร ปรือทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิยม บุญทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางเทียนทอง สุวรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกชพรรณ สลางสิงห์
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
นางสาวกชพรรณ สลางสิงห์
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
นางสาวสิริลักษณ์ ป้องแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสิริลักษณ์ ป้องแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส