องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ทะเบียนข้อมูลภูมิป้ญญาท้องถิ่น อบต.โนนงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ลานกีฬาสนามกีฬาที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.โนนงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่ 22 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัดร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแชมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หม่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานการขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อส่งประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ถึง สายบ้านโคกก่อง บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
photo แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม