องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ทะเบียนข้อมูลภูมิป้ญญาท้องถิ่น อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ลานกีฬาสนามกีฬาที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.โนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
photo สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่ 22 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัดร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโดม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
photo แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม