องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
account_box ฝ่ายสภา
นายประเสริฐ ทำความชอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 090-589-6665
นายประเสริฐ ทำความชอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 090-589-6665
นายสมาน พลแสน
รองประธานสภาฯ
โทร : 085-200-2948
นายสมาน พลแสน
รองประธานสภาฯ
โทร : 085-200-2948
นายบุญมี ป้องแก้ว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-912-1210
นายบุญมี ป้องแก้ว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 093-912-1210
นางบุญน้อม บรรลือทรัพย์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 082-304-8312
นางบุญน้อม บรรลือทรัพย์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 1
โทร : 082-304-8312
นายประสาท โพธิสาราช
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 094-446-0233
นายประสาท โพธิสาราช
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2
โทร : 094-446-0233
นายโอฐ คำกันยา
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4
โทร : 088-474-8315
นายโอฐ คำกันยา
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4
โทร : 088-474-8315
นายทองใบ สีทน
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6
โทร : 098-041-2512
นายทองใบ สีทน
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6
โทร : 098-041-2512
นายสิทธิศักดิ์ ทองวงค์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7
โทร : 063-018-1442
นายสิทธิศักดิ์ ทองวงค์
ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7
โทร : 063-018-1442
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส