องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ อบต.โนนงาม
photo ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file กามอบอำนาจรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file กำหนดเปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมและการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2