องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
info คู่มือประชาชน
แอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน”
สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุถึงขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานใน Smart Phone ระบบ iOS และ Androidเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช่จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกคู่มือสำหรับประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลังได้อีกด้วย
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี)
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส