องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสตามเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การแสดงเจตจานงสุจริตด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1