องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ / โทรสาร 045-525924ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการชัดการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ก็.๒๕๖๕- ๒๕๖๘)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสตามเจตจำนงสุจริต
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file จรรยาช้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file การแสดงเจตจานงสุจริตด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส