messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดประชุมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลโนนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567[10 เมษายน 2567]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม[5 เมษายน 2566]
การประชุมประชาคมโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ[30 มีนาคม 2566]
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) การวางและจัดทำผังเมืองรวม[30 มีนาคม 2566]
การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยพระเหลา[25 มกราคม 2566]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน[1 มีนาคม 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม[25 มกราคม 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ[24 ธันวาคม 2564]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)