องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอร่วมมือในการบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคสารบัญญัติ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ข้อสังเกต ข้อควรระวังเกี่ยวกับการอนุญาต และการรับรองการแจ้ง"
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหารหลักสูตร"การเขียนหนังสือราชการ การเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526"
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แจ้งเลขที่เอกสารการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอส่งงวดงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การใช้โปรแกรม Canatize Pro 2.0 ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกครอง ลำห้วย สระน้ำและขุดดินวางท่อระบายน้ำ"
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอส่งรายละเอียดการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การสำรวจข้อมูลโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ "กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย" เพื่อรับวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสสถาปณากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การดำเนินงานโครงการนวัตกรรม"ตำบลร่มเย็น" องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 2165 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109