องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ดครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสรา้งสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file บันทึกท้องถิ่น 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แจ้งคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์โคกกกน้ำเกลี้ยง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอส่งมอบงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องส่วางภายในตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคณูปการ เพื่อรับรองวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้ารับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นสิ่งก่อสรา้ง ภายใต้งบเงินอุดหนุน ของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนงบเงินอุดหนุน ของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีกิจเฉพาะให้แก่ราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แจ้งแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 1006 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51