ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการการเมือง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในสังกัดร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
รายละเอียด : https://itas.nacc.go.th/go/iit/0d1eo8
ชื่อไฟล์ : 7GiyB7STue110640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้