ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนงาม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง