ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง