ชื่อเรื่อง : จ้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง