ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง