ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รวม 21 ทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง