ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านโคกก่อง บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนงาม โดยวิธีคัดเลือก