ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง