ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 17- 31 พ.ค.2565 รวม 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง