กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ม.ค. 2564 20:03 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชธาน ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธี
12 ม.ค. 2564 20:07 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7
10 ม.ค. 2564 19:11 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2
6 ม.ค. 2564 20:42 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
6 ม.ค. 2564 20:39 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม ลบ แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
6 ม.ค. 2564 20:36 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
6 ม.ค. 2564 20:11 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข :>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
6 ม.ค. 2564 20:11 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข :>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
6 ม.ค. 2564 20:07 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข :>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
6 ม.ค. 2564 20:05 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
6 ม.ค. 2564 20:05 เจษฎา ศิริโภค สร้าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
30 ธ.ค. 2563 00:01 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
21 ธ.ค. 2563 00:23 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
9 ธ.ค. 2563 00:10 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
26 พ.ย. 2563 01:44 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปี 2563
11 พ.ย. 2563 00:54 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564
11 พ.ย. 2563 00:35 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564
11 พ.ย. 2563 00:35 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง #ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2564
10 พ.ย. 2563 19:53 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
9 พ.ย. 2563 21:00 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ย. 2563 20:30 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
8 พ.ย. 2563 19:53 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้
5 พ.ย. 2563 20:49 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประชาสัมพันธ์ ขอเผยแพร่เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
5 พ.ย. 2563 20:44 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประชาสัมพันธ์ ขอเผยแพร่เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 พ.ย. 2563 20:43 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประชาสัมพันธ์ ขอเผยแพร่เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

เก่ากว่า | ใหม่กว่า