กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ต.ค. 2563 18:34 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ต.ค. 2563 18:34 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 ต.ค. 2563 21:51 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม ลบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563
18 ต.ค. 2563 21:50 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563
18 ต.ค. 2563 21:06 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบิ้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด ดังนี้ -เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) -มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่เป็นผูัได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
18 ต.ค. 2563 20:58 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ต.ค. 2563 00:59 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
15 ต.ค. 2563 00:59 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
15 ต.ค. 2563 00:49 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
15 ต.ค. 2563 00:40 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข หน้าแรก
15 ต.ค. 2563 00:40 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข หน้าแรก
14 ต.ค. 2563 21:15 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
11 ต.ค. 2563 20:45 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11 ต.ค. 2563 20:38 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11 ต.ค. 2563 20:31 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11 ต.ค. 2563 20:30 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
28 ก.ย. 2563 23:46 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 21:00 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 20:59 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 20:57 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม ลบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 20:56 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 20:54 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม แก้ไข สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 20:54 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
28 ก.ย. 2563 02:28 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง การสืบราคาเหล็กไวร์เมช
28 ก.ย. 2563 02:27 องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม สร้าง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลไฟฟ้า บ.สนามชัย ม.8

เก่ากว่า | ใหม่กว่า