รายงาน

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • รายงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานการประชาคม
 • รายงานอื่น ๆ