:>>รายงานผลการปฏิบัติงาน

งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 ฯลฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงประกาศผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255     <<  ดาวน์โหลด (dpf)>>
Comments