:>> แผนการดำเนินงาน

โพสต์4 ต.ค. 2558 22:41โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2558 02:09 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖ และ ข้อ  ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ขึ้น ตามระเบียบฯ  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง           <<  ดาวน์โหลด (pdf) >>

Comments