องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เตรียมงานรับเสด็จ

โพสต์24 พ.ย. 2558 17:00โดยเจษฎา ศิริโภค
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE. จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE. ของจังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงได้จัดเตรียมสถานที่ในเขตท้องที่รับผิดชอบอย่างสวยงาม


Comments