ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โพสต์24 ส.ค. 2563 23:34โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)






Comments