ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

โพสต์24 ส.ค. 2563 23:22โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
มติที่ประชุม รับหลักการ
4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 103 (1) และข้อ 107 วรรคสอง
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน


Comments