:>> รายงานการประชุมสภา


ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์28 มี.ค. 2564 22:15โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2564 23:13 ]

ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564


ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์28 มี.ค. 2564 22:00โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2564 23:13 ]

ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564


ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โพสต์24 ส.ค. 2563 23:34โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)


ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

โพสต์24 ส.ค. 2563 23:22โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
มติที่ประชุม รับหลักการ
4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 103 (1) และข้อ 107 วรรคสอง
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน


ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 01:27โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม


ระเบียบวาระการประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์22 ก.ค. 2563 19:55โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2564 20:54 ]

โฟลเดอร์ไดรฟ์


รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์21 ก.ค. 2563 21:49โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2564 23:40 ]

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปี พ.ศ.2562


1-7 of 7