:>>แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) 

กรอบโครงสร้างราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม


:>>โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี


:>>โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม 


Comments