องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์4 ส.ค. 2563 19:28โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2563 19:28 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
วัน พุธ ที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
Comments