ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

โพสต์10 พ.ย. 2563 19:53โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2563 19:53 โดย เจษฎา ศิริโภค ]


Comments