ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์11 ก.ย. 2560 20:40โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 20:42 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
         นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามยึดถือปฏิบัติ
           
                                              


Comments