โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาชนผู้เข้ารับบริการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยนะครับ)
Comments