ประชาสัมพันธ์ ขอเผยแพร่เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โพสต์5 พ.ย. 2563 20:38โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2563 20:49 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
Comments