มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์19 เม.ย. 2564 21:59โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 22:04 ]Comments