กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์27 ก.ย. 2559 00:57โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2559 00:57 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
    ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรประชาชน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยบริการอื่นๆ องค์กรต่างๆ กลุ่มแม่และเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
#สามารถเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนมกราคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม หรือสอบถามได้ที่เบอร์ โทร 0-4552-5924 มือถือ 08-9274-165

Comments