ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบิ้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด ดังนี้ -เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) -มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่เป็นผูัได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสต์18 ต.ค. 2563 20:58โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 21:06 โดย เจษฎา ศิริโภค ]

Comments