ข่าวกิจกรรม

โพสต์12 พ.ค. 2564 19:52โดยองค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2564 19:56 ]

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดย นายแสง ทองห่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มอบ นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุม การติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปทุมราชวงศา โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2

Comments