ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2562

โพสต์15 ก.ย. 2562 23:59โดยapichai rattanasri   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:02 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม ]


รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2559

โพสต์24 พ.ย. 2558 01:37โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 22:03 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล โนนงาม ]

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18ม19ม20 และข้อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้


1-2 of 2