ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โพสต์31 ต.ค. 2559 20:39โดยnattawoot kamanee   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2559 20:39 โดย เจษฎา ศิริโภค ]
เรื่อง  ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
        อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่จัดทำแผนจัดหาพัสดุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดในแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


Comments