องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยงานนโยบายและแผน งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ อำเภอปทุมราชวงศา  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามโดยงานนโยบายและแผนงานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน

หน่วยงานราชการ อำเภอปทุมราชวงศา

          ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนงาม เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนแผนพัฒนาที่กำหนดแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน และข้อมูลที่คนในหมู่บ้านจัดเก็บ รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน หรือจัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้านซึ่งลงพื้นที่ประชาคมฯ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม -  23 กุมภาพันธ์  2564  จำนวน  8  หมู่บ้าน และประชาคมฯ ระดับตำบล ดังนี้

          1. บ้านม่วงโป้  หมู่ที่  1            ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน         

          2. บ้านม่วงโป้  หมู่ที่  2            ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน         

          3. บ้านโนนงาม  หมู่ที่ 3           ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน         

          4. บ้านโนนงาม  หมู่ที่ 4           ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

          5. บ้านหนองน้ำขุ่น  หมู่ที่ 5       ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

          6. บ้านคำไหล  หมู่ที่  6            ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

          7. บ้านนาเรือง  หมู่ที่ 7            ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

          8. บ้านสนามชัย  หมู่ที่ 8          ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

          9. ประชาคมระดับตำบล           ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2564


Comments