ITA

  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  • การดำเนินการตามมาตรการ
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร