คณะบริหารฝ่ายการเมือง 
 คณะบริหารฝ่ายข้าราชการประจำ